Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedających pod adresem sayitrightonline.pl (lub sayitrightonline.com).

Sprzedającymi są Oficyna Wydawnicza Atena, dostępna pod adresem Os. Raczyńskiego 3/22, 62-020 Swarzędz, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Oficyna Wydawnicza Atena Krzysztof Sawala, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem 12755, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7771863234, oraz Motivex sp. z o.o., dostępna pod adresem Os. B. Chrobrego 2/65, 60-681 Poznań, wpisana do KRS pod numerem: 0000153455, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7781001758, będący jednocześnie wydawcami produktów oferowanych na stronie sayitrightonline.pl (lub sayitrightonline.com).

Kontakt ze Sprzedającymi można uzyskać korzystając z adresów poczty elektronicznej lub telefonów: atena@atena.pl.pl, tel. 602 309 573

mj@motivex.pl, tel. 601 701 064

 § 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawcy – podmioty świadczące usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Produkt – rzecz ruchoma w postaci książki drukowanej lub samodzielnych treści cyfrowych, prezentowanych w postaci szczegółowego omówienia na stronie sayitrightonline.pl (lub sayitrightonline.com), których dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Treści cyfrowe – oprogramowanie, teksty, nagrania audio oraz nagrania wideo.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy którymkolwiek ze sprzedawców a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sayitrightonline.pl (lub sayitrightonline.com), za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zakupu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sayitrightonline.pl (lub sayitrightonline.com).
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy sayitrightonline.pl (lub sayitrightonline.com) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa z obsługą HTML 5 i JavaScript.
 5. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Wszelkie treści zawarte na tej stronie, a także w oferowanych Produktach, w tym teksty, obrazy, logo, nagrania audio i wideo stanowią intelektualną własność Oficyny Wydawniczej Atena Krzysztof Sawala oraz Motivex sp. z o.o. lub osób i firm z nimi współpracujących i podlegają ochronie prawnej wynikającej z Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.
 7. Wersje Produktów w postaci treści cyfrowych dostępnych w językach obcych wymienione na stronie sayitrightonline.pl (lub sayitrightonline.com) nie są Produktami i nie mogą być nabywane samodzielnie. Będą one dodawane do Produktów zakupionych przez Klienta bez naliczania żadnych dodatkowych opłat, gdy tylko zostaną opracowane przez Sprzedających.
 8. Sprzedawcy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w zakupionym Produkcie, które w ich przekonaniu wzbogacają Produkt lub zwiększają jego funkcjonalność. Wszelkie zmiany w zakupionym Produkcie będą udostępniane Klientom, którzy zakupili Produkt, w postaci zautomatyzowanych aktualizacji.

 

§ 3 Składanie zamówienia i dokonywanie zakupu

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sayitrightonline.pl (lub sayitrightonline.com) w wersji polskiej są cenami brutto podanymi w złotych polskich, natomiast w wersji językowej innej niż polskiej  – cenami brutto podanymi w Euro.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w par. 2 p. 5.
 4. Zamówienie składane przez stronę internetową jest skuteczne, jeśli Klient dokona rejestracji w sklepie i prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktują się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający mają prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedających również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Na paragonach fiskalnych lub fakturach VAT przesyłanych Klientowi jako Sprzedawca uwidoczniona będzie Oficyna Wydawnicza Atena Krzysztof Sawala.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient może odmówić udzielenia zgody na przechowywanie jego danych osobowych w bazie danych Sklepu Sprzedających, jednak taka odmowa skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy sprzedaży.
 9. W trakcie składania zamówienia dotyczącego Produktu (Produktów), który w całości lub w części składa się z treści cyfrowych Klient zostanie poproszony, aby wyraził swoją zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przewidzianego w Ustawie o Prawach Konsumenta (par. 38 p. 13). Wyrażając taką zgodę, Klient rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy i wówczas nie przysługuje mu prawo do zwrotu zakupionego Produktu (Produktów).
 10. Klient może odmówić udzielenia zgody na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jednak brak wyrażenia przez Klienta takiej zgody oznacza rezygnację z zamówienia i w takim przypadku umowa sprzedaży nie zostanie zawarta.
 11. W celu zapamiętania danych Klienta przez system, Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login to adres e-mail podany przez Klienta w trakcie procesu rejestracji w sklepie internetowym. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, zostanie on poproszony o dokonanie zapłaty za wybrany Produkt (Produkty).
 13. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 lub w systemie PayPal.

§ 4 Realizacja zamówienia

 1. Zakupiony Produkt (Produkty) zostaną dostarczone Klientowi w następujący sposób:
 1. w przypadku zakupu Produktu w postaci książki w wersji papierowej, zostanie ona wysłana serwisem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Klient jest samodzielnie odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych do wysyłki. Podanie nieprawidłowych danych adresowych lub nieodebranie książki w odpowiednim terminie skutkuje brakiem jej dostarczenia z winy Klienta. W takiej sytuacji ponowne wysłanie książki, po otrzymaniu jej zwrotu przez Sprzedającego, może nastąpić wyłącznie po opłaceniu przez Klienta kosztów zwrotu oraz ponownej wysyłki przelewem na konto Sprzedającego. O kwocie zwrotu Sprzedający poinformuje Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym.
 2. w przypadku zakupu Produktu (Produktów) w postaci wyłącznie treści cyfrowych, będą one dostępne do pobrania przez Klienta ze strony sir.pl (lub sir.sayitrightonline.com) po dokonaniu przez Klienta rejestracji, zalogowaniu się w sklepie, wyrażeniu zgody na przesłanie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawidłowym przeprowadzeniu transakcji zakupu Produktu (Produktów) i po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty oraz po zalogowaniu się do aplikacji przy użyciu loginu (adres e-mail) oraz hasła wybranego przez klienta podczas rejestracji.
 3. Aplikacja umożliwiająca korzystanie z zakupionych treści cyfrowych zostanie Klientowi udostępniona na stronie sir.pl (lub sir.sayitrightonline.com). Korzystanie z niej wymaga zalogowania się do swojego konta w aplikacji i zgodnie z licencją jednostanowiskową możliwe jest na jednym stanowisku w danym czasie. Korzystanie z zakupionych treści na innym urządzeniu możliwe jest po uprzednim wylogowaniu się ze swojego konta na aktywnym urządzeniu. W przypadku próby zalogowania się przez Klienta do tego samego konta na kolejnym urządzeniu w czasie, kiedy pozostaje on zalogowany na innym urządzeniu będzie skutkowało automatycznym wylogowaniem go przez Sprzedającego z aktywnego urządzenia, aby umożliwić mu pozostanie zalogowanym do tego samego konta na jednym urządzeniu.
 4. Administrator sklepu poinformuje Klienta niezwłocznie, jeśli formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo, w związku z czym realizacja zamówienia będzie niemożliwa.
 5. W celu przeprowadzenia zakupu Produktu (Produktów) oraz w celu skorzystania z zakupionych treści, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet i wyposażonym w przeglądarkę internetową z obsługą HTML 5 i JavaScript.
 6. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu aplikacji sieciowej dostępnej pod adresem sir.pl (lub sir.sayitrightonline.com) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością aplikacji z infrastrukturą techniczną Klienta lub brakiem dostępu przez Klienta do sieci Internet.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedaż w niniejszym sklepie internetowym stanowi zawarcie umowy na odległość, która w całości lub w części jest umową o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. W związku z powyższym Sprzedający wymagają, aby klient wyraził swoją zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przewidzianego w Ustawie o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Wyrażając taką zgodę, Klient rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy i wówczas nie przysługuje mu prawo do zwrotu zakupionego Produktu.
 3. Klient może odmówić wyrażenia zgody na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jednak brak wyrażenia takiej zgody przez Klienta oznacza, że umowa sprzedaży nie zostanie zawarta.

§ 6 Procedura reklamacji

 1. Ewentualne reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej któregokolwiek z Usługodawców.
 2. Usługodawca, do którego skierowano reklamację, rozpatrzy ją w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych została omówiona w osobnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do likwidacji konta w dowolnym momencie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Licencje i korzystanie z aplikacji

 1. Zakup Produktu w postaci dostępu do treści cyfrowych uprawnia Klienta do korzystania z Produktu na jednym urządzeniu w dowolnym czasie.
 2. Aplikacja niezbędna do korzystania z Produktów w postaci treści cyfrowych jest dostarczana klientowi bezpłatnie w postaci aplikacji sieciowej dostępnej przez przeglądarki internetowe.
 3. W celu skorzystania z zakupionego Produktu w postaci dostępu do treści cyfrowych, Klient powinien zarejestrować się w Sklepie internetowym i podać wybrane przez siebie hasło dostępu.
 4. Dostęp do zakupionego Produktu w postaci treści cyfrowych na jednym urządzeniu uzyskuje się poprzez zalogowanie się w aplikacji do swojego konta utworzonego w procesie rejestracji poprzez wpisanie loginu (w postaci adresu e-mailowego Klienta) oraz hasła dostępu wybranego przez Klienta. Poprawne zalogowanie się oznacza jednocześnie aktywację konta Klienta na danym urządzeniu.
 5. Aby skorzystać z dostępu do zakupionych treści na kolejnym urządzeniu, należy wylogować się z konta na aktywnym urządzeniu, a następnie zalogować się do konta na innym urządzeniu. Brak wylogowania się z aktywnego urządzenia oraz próba zalogowania się do konta na innym urządzeniu skutkuje zdalnym wylogowaniem Klienta z konta na aktywnym urządzeniu celem umożliwienia mu zalogowania się do konta na innym urządzeniu.
 6. Logowanie się do konta, wylogowywanie się z konta i korzystanie z zakupionych treści wymagają dostępu do Internetu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawyz dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy siedzibie Sprzedających.