Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sayitrightonline.pl.

Sprzedającym jest Oficyna Wydawnicza Atena, dostępna pod adresem Os. Raczyńskiego 3/22, 62-020 Swarzędz, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Oficyna Wydawnicza Atena Krzysztof Sawala, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem 12755, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7771863234, będąca jednocześnie wydawcą produktów oferowanych na stronie www.sayitrightonline.pl.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresów poczty elektronicznej lub telefonów: atena@atena.pl.pl, tel. 602 309 573, tel. 601 701 064

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawcy – podmioty świadczące usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Produkt – rzecz ruchoma w postaci książki wraz z towarzyszącymi jej nierozdzielnie treściami cyfrowymi lub samodzielne treści cyfrowe, prezentowane w postaci szczegółowego omówienia na stronie www.sayitrightonline.pl, których dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Treści cyfrowe – oprogramowanie, teksty, nagrania audio oraz nagrania wideo.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy którymkolwiek ze sprzedawców a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sayitrightonline.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zakupu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sayitrightonline.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.sayitrightonline.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 i javascript.
 5. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Wszelkie treści zawarte na tej stronie, a także w oferowanych Produktach, w tym teksty, obrazy, logo, nagrania audio i wideo stanowią intelektualną własność Oficyny Wydawniczej Atena Krzysztof Sawala oraz Motivex sp. z o.o. lub osób i firm z nimi współpracujących i podlegają ochronie prawnej wynikającej z Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.
 7. Wersje Produktów w postaci treści cyfrowych dostępnych w językach obcych wymienione na stronie www.sayitrightonline.pl nie są Produktami i nie mogą być nabywane samodzielnie. Będą one dodawane do Produktów zakupionych przez Klienta bez naliczania żadnych dodatkowych opłat, gdy tylko zostaną opracowane przez Sprzedających, w postaci zautomatyzowanej aktualizacji zakupionego oprogramowania.
 8. Sprzedawcy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w zakupionym Produkcie, które w ich przekonaniu wzbogacają Produkt lub zwiększają jego funkcjonalność. Wszelkie zmiany w zakupionym Produkcie będą udostępniane Klientom, którzy zakupili Produkt, w postaci zautomatyzowanych aktualizacji.

§3 Składanie zamówienia i dokonywanie zakupu

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.sayitrightonline.pl w wersji polskiej są cenami brutto podanymi w złotych polskich, natomiast w wersji angielskiej – cenami brutto podanymi w Euro.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w par. 2 p. 5.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient dokona rejestracji w sklepie i prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktują się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający mają prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedających również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Na paragonach fiskalnych lub fakturach VAT przesyłanych Klientowi jako Sprzedawca uwidoczniona będzie Oficyna Wydawnicza Atena Krzysztof Sawala.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient może odmówić udzielenia zgody na przechowywanie jego danych osobowych w bazie danych Sklepu Sprzedających, jednak taka odmowa skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy sprzedaży.
 9. W trakcie składania zamówienia dotyczącego Produktu, który w całości lub w części składa się z treści cyfrowych Klient zostanie poproszony, aby wyraził swoją zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przewidzianego w Ustawie o Prawach Konsumenta (par. 38 p. 13). Wyrażając taką zgodę, Klient rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy i wówczas nie przysługuje mu prawo do zwrotu zakupionego Produktu.
 10. Klient może odmówić udzielenia zgody na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jednak brak wyrażenia przez Klienta takiej zgody oznacza rezygnację z zamówienia i w takim przypadku umowa sprzedaży nie zostanie zawarta.
 11. W celu zapamiętania danych Klienta przez system, Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login to adres e-mail podany przez Klienta w trakcie procesu rejestracji w sklepie internetowym. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, zostanie on poproszony o dokonanie zapłaty za wybrany Produkt.
 13. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 lub w systemie PayPal.

§4 Realizacja zamówienia

Kupione produkty zostaną dostarczone Klientowi w następujący sposób:

 1. w przypadku zakupu Produktu w postaci książki wraz z jej wersją elektroniczną, wersja elektroniczna w postaci treści cyfrowych zostanie Klientowi udostępniona do pobrania po dokonaniu rejestracji, zalogowaniu się w sklepie, wyrażeniu przez Klienta zgody na przesłanie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty. Książka w wersji tradycyjnej zostanie wysłana na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. w przypadku zakupu Produktu w postaci wyłącznie treści cyfrowych, będą one dostępne do pobrania przez Klienta ze strony www.sayitrightonline.pl po dokonaniu przez Klienta rejestracji, zalogowaniu się w sklepie, wyrażeniu zgody na przesłanie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty.
 3. Administrator sklepu poinformuje Klienta niezwłocznie, jeśli formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo, w związku z czym realizacja zamówienia będzie niemożliwa.
 4. Aplikacja umożliwiająca korzystanie z wersji elektronicznej kursu jest dostępna do pobrania na stronie www.sayitrightonline.pl.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedaż w niniejszym sklepie internetowym stanowi zawarcie umowy na odległość, która w całości lub w części jest umową o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. W związku z powyższym Sprzedający wymagają, aby klient wyraził swoją zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przewidzianego w Ustawie o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Wyrażając taką zgodę, Klient rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy i wówczas nie przysługuje mu prawo do zwrotu zakupionego Produktu.
 3. Klient może odmówić wyrażenia zgody na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jednak brak wyrażenia takiej zgody przez Klienta oznacza, że umowa sprzedaży nie zostanie zawarta.

§6 Procedura reklamacji

 1. Ewentualne reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 2. Sprzedawca, do którego skierowano reklamację, rozpatrzy ją w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych została omówiona w osobnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

§8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do likwidacji konta w dowolnym momencie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§9 Licencje i korzystanie z aplikacji

 1. Zakup Produktu w postaci dostępu do treści cyfrowych uprawnia Klienta do korzystania z Produktu na jednym urządzeniu w dowolnym czasie.
 2. Aplikacja niezbędna do korzystania z Produktów w postaci treści cyfrowych jest dostarczana klientowi bezpłatnie i może być zainstalowana na dowolnej liczbie urządzeń spełniających wymagania systemowe.
 3. W celu skorzystania z zakupionego Produktu w postaci dostępu do treści cyfrowych, Klient powinien zarejestrować się w Sklepie internetowym i podać wybrane przez siebie hasło dostępu.
 4. Dostęp do zakupionego Produktu w postaci treści cyfrowych na jednym urządzeniu uzyskuje się poprzez zalogowanie się w aplikacji do swojego konta utworzonego w procesie rejestracji poprzez wpisanie loginu (w postaci adresu e-mailowego Klienta) oraz hasła dostępu wybranego przez Klienta. Poprawne zalogowanie się oznacza jednocześnie aktywację konta Klienta na danym urządzeniu.
 5. W celu skorzystania z zakupionego Produktu w postaci dostępu do treści cyfrowych na innym urządzeniu, należy wylogować się z aplikacji zainstalowanej na aktywnym urządzeniu. Wylogowanie się z aplikacji przeprowadza się poprzez wybór głównego menu aplikacji, a następnie naciśnięcie przycisku „Wyloguj”. Po wykonaniu tej czynności Klient może aktywować swoje konto dostępu na dowolnym innym urządzeniu, na którym wcześniej zainstalowano darmową aplikację, poprzez podanie loginu (adres e-mail Klienta) oraz hasła dostępu na stronie logowania do aplikacji.
 6. Brak wylogowania się lub nieskuteczne wylogowanie się z konta Klienta na aktywnym urządzeniu uniemożliwia korzystanie z dostępu do zakupionych treści cyfrowych na innym urządzeniu.
 7. Logowanie się oraz wylogowywanie się do konta wymagają dostępu do Internetu.
 8. W przypadku braku dostępu do urządzenia lub braku dostępu do aplikacji, w której uzyskano dostęp do zakupionych treści, wylogowanie się należy wykonać z konta Klienta na stronie www.sayitrightonline.pl w zakładce Twoje Urządzenia.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawyz dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy siedzibie Sprzedających.